git git-branch ブランチの上流ブランチを取り消す

ブランチ名 branch-name の上流ブランチを取り消すには「--unset-upstream」を使って

git branch --unset-upstream branch-name

とする。現在のブランチを対象にする場合は branch-name を省略して

git branch --unset-upstream

とできる。

作成 2015-01-02 07:36:49 UTC / 更新 2015-01-02 07:36:49 UTC / ytaka5