gem ruby gem を展開する

gem unpack に gem のパスを指定する。

gem unpack GEMNAME.gem
作成 2012-05-20 00:56:23 UTC / 更新 2012-05-20 00:56:23 UTC / ytaka5