maxima ベクトルを定義する

ベクトルは [] で表記する。要素へのアクセスは 1 から始める。

v:[1.3,2.2];
v[1];
v[2];
作成 2012-02-21 06:16:26 UTC / 更新 2012-02-21 06:16:26 UTC / ytaka5